You are not logged in.

Thông báo! Vì có nhiều người (hoặc Spam) dùng diễn đàn cho những quãng cáo riêng tư nên tạm thời Admin sẽ đóng lại chức năng tự động "Activate" của những thành viên mới và sẽ manually "Activate" new user. Quý vị nào đã đăng ký mà không sử dụng được diễn đàn xin vui lòng email hoặc private message. Thank you. Admin

Dear visitor, welcome to Welcome our forum!. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Hoa trong heo may

Professional

  • "Hoa trong heo may" started this thread

Posts: 377

Location: Viet Nam

Occupation: Interpreter

  • Send private message

1

Saturday, March 21st 2015, 3:39pm

Trách bạn

Vắng mợ thời chợ vẫn đông,
Vắng mây thời gió làm giông đủ rồi,
Vắng ta – đời chẳng thiệt thòi,
Riêng khi vắng Bạn là Tôi một mình.

Kiệu hồng ai rước về dinh,
Lãng xao chi nỡ thâm tình tri âm?
Duyên vui ý trọng tình thâm,
Chung vui minh hữu hư tâm đoạn đành…
Thư bất tận ngôn

Similar threads