TRANG TÔN GIÁO TRIẾT HỌC

Tên sách Tác giả
La Kinh thấu giải Vương Đạo Hạnh
Lão Tử Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê
Kinh dịch - Đạo của người quân tử Nguyễn Hiến Lê
Kinh Lễ Nguyễn Tôn Nhan
Kinh Thi Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
Tâm vũ trụ Đỗ Xuân Thọ
Trang Tử - Nam Hoa Kinh Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Triết lý ngũ hành Kim Định và Việt Nhân
Tứ Thư - Đại Học Phan Văn Các
Tứ Thư - Luận Ngữ Phùng Hoài Ngọc
Tứ Thư - Mạnh Tử  
Tứ Thư - Trung Dung Phan Văn Các
Tứ Thư - Trung Dung Tân Khảo Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ